Certified Organic Potato, Garnet Yams $1.75
Local Certified Organic from Springda... Potato, Sweet $1.75
Gold skin, yellow flesh. Local Certif... Potato, Yukon Gold 1 lb. $1.75
Certified Organic, CA Potatoes, Red 1 lb. $1.75
Local Certified Organic from Springda... Potatoes, Red 1 lb. $0.99
Perfect for baked potatoes! Certified... Potatoes, Russet 1 lb $1.59
Local Certified Organic, winter radis... Radish Beauty Heart, 1 lb. $1.99
Certified Organic Radishes, bunched $2.75
Certified Organic. Fifth Season Coop... Rutabaga, each $2.49
Certified Organic, CA Scallions bunch $1.99
Large size. Local, certified organic ... Shallots, half pound $2.75
Certified organic Spinach, 8 oz bag $3.99