Certified Organic, 2 oz Basil $3.99
Certified Organic Chives bunch $2.99
Certified Organic Cilantro bunch $1.99
Certified Organic Mint bunch $2.99
Certifed Organic Oregano bunch $2.99
Certified Organic Parsley Curly bunch $1.99
Certified Organic Parsley Italian bunch $1.99
Certified Organic Rosemary $2.99
Certified Organic Sage $2.99
Certified Organic Thyme Bunch $2.99